medlemsinformation januari 2018


God fortsättning på det nya året!  Först vill vi i styrelsen tacka alla de medlemmar som efter föreningsstämman uttryckt både uppmuntran och tacksamhet för att vi erbjöd oss att bilda en styrelse, tack också för alla julhälsningar som vi fått, det värmer och gör jobbet lättare.

Styrelsen arbetar för en ökad transparens och insyn i föreningens årliga arbete, då det är av största vikt att öka medlemmarnas engagemang i föreningen. Styrelsen väljer att göra detta genom att kontinuerligt dela ut medlemsinformation.

Vi kan se tillbaka på ett turbulent år, ett år med fyra styrelser! Ett sådant frekvent utbyte av styrelse och styrelsemedlemmar ger en dålig kontinuitet i styrelsearbetet och vi riskerar att tappa såväl historisk kunskap som erfarenhet, vilket i sin tur försvårar arbetet med att skapa en ekonomiskt hållbar och långsiktig förvaltning av vår gemensamma fastighet. Till detta kommer även en anmälan till Malmö Stad/Miljöförvaltningen gällande hög inomhustemperatur samt för hög temperatur på vårt tappkallvatten.

Ovanstående innebär för föreningens medlemmar inte bara stora och onödiga kostnader utan också för många en känsla av sämre trygghet och för styrelsen en onormalt hög arbetsbelastning. Årsredovisningen för 2017 och 2018 kommer att spegla hur året har varit och förtroendet för vår Brf kan ha naggats i kanten, ett förtroende som kan ha en negativ inverkan på föreningens kreditgivare (banker), mäklare och köpare av våra lägenheter.

När nu samtliga bostadsrättsföreningar i Victoria Park har flyttat in och har sina styrelser på plats har ordförande och vice ordförande i respektive förenings styrelse träffats för att lära känna varandra och diskutera gemensamma frågor. Nästa möte är planerat till slutet av mars.

r det gäller föreningens ekonomi kan det vara värt att jämföra räntekostnaden för 2013 som var ca 2.510.000 SEK med räntekostnaden för 2017 på ca 1.520.000 SEK. I April 2018 omsätts ett av föreningens lån och i skrivande stund förväntar vi att våra räntekostnader kommer att minska med ytterligare ca: 700.000 årligen, de kommande tre åren.

Föreningen har sedan 2013 amorterat ner föreningens lån med 5.700.000 SEK. Detta kan jämföras med föreningens ekonomiska plan för motsvarande period som löd på 746.400 SEK.

Med hänsyn bl.a. till ovannämnda kan föreningens ekonomi anses vara mycket god.

Under 2017 har vi haft 5-års besiktning av fastigheten och det har tagit mycket tid av styrelsernas arbete. Styrelsen är i ständig dialog med Victoria Park och PEAB som har haft totalentreprenaden.

Ännu är inte allt åtgärdat, senast den 31 maj ska återstående punkter vara åtgärdade enligt den tidplan vi fått av Victoria Park och PEAB.

Styrelsen har också beslutat att på prov anlita en vicevärd under 2018 för att se om arbetsbelastningen på styrelsen minskas av vardagliga ärenden. Detta kommer att utvärderas under försommaren 2018.

 

Aktiviteter/Projekt 2018

Styrelsen har ännu inte gjort någon prioriteringsordning på aktiviteter/projekt under 2018, det finns också punkter från föreningsstämman i maj 2017 som ska hanteras framöver. Nedan finns en icke prioriterad lista på planerade aktiviteter/projekt:

  • Installation av en undertrycksavgasare, för att slippa luftfickor och avluftningsproblem i vårt värmesystem.
  • Låscylindrarna till våra miljörum går sönder då dörren öppnas genom att man drar i nyckeln och inte i handtaget på dörren. Styrelsen ser över möjligheten att ansluta dörrarna till nuvarande passersystem med ”taggar”.
  • Ett tidigare beslut som inte genomförts är att byta ut armaturer på våra befintliga stolpar (utomhusbelysning), detta utreds nu av styrelsen.
  • Vid föreningsstämman 2017 framfördes önskemål om att höja muren alternativt staket vid Kalkstensvägen 21, detta ska utredas av styrelsen för att om möjligt beslutas på föreningsstämman 2018.
  • Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) kommer att göras i samband med filterbyte i maj/juni 2018.
  • Vi kommer också att se över föreningens hemsida.

Trygghet och säkerhet är viktigt för många av våra medlemmar och när vi tittar lite längre fram så vill vi försöka att skalskydda våra fastigheter genom att ta bort nycklar och koder och om möjligt inhägna vår parkering. Vi undersöker också hur vi ska kunna utnyttja vårt garage på ett bättre och mer ändamålsenligt sätt och då kommer frågor som laddstolpar- förråd- mc parkering -ny trappa etc upp!

reningens årsstämma kommer att hållas den 8 maj 2018 och sista dag för motioner är den 10 mars. Vidare måste alla bostadsrättsföreningar justera sina stadgar så de följer gällande lag. Detta görs vid två stämmor, den ordinarie i maj och en extrastämma i juni 2018.

För att säkra en framtida styrelse och skapa kontinuitet behöver styrelsen fyllas på med en till två ledamöter vid årsstämman 2018. Vi förstår nu alla vikten av att ha en stadig och stabil styrelse efter förra årets turbulens.

Vi vill också påminna om cykelrensningen som nu är på gång och avslutas den 8 februari 2018.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Allén